ทำเนียบบัณฑิตกิตติมศักดิ์

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
ปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร)
ประจำปี พ.ศ.2559
นายสมโรจน์ คูกิจติเกษม
ปรัชญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ (ปร.ด.)
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำปี พ.ศ.2562
ดร.ปกรณ์ มุ่งเจริญพร
ปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(สัตวศาสตร์)
ประจำปี พ.ศ.2558
นายคำเดื่อง ภาษี
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีการเกษตร)
ประจำปี พ.ศ.2556
นายโกศล หมายทอง
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีการเกษตร)
ประจำปี พ.ศ.2555
นางกัญญา อ่อนศรี
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(เทคโนโลยีการเกษตร)
ประจำปี พ.ศ.2554
นางบุษบา งามสมทรง
ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(สิ่งทอและการออกแบบ)
ประจำปี พ.ศ.2553