วิสัยทัศน์/พันธกิจ/สมรรถนะหลัก

 

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำการจัดการศึกษาที่มีความเป็นเลิศด้านเกษตรอินทรีย์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

พันธกิจ

1.   จัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ด้านเกษตรอินทรีย์และเทคโนโลยี

2.   สร้างและพัฒนาองค์ความรู้จากงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมทางวิชาการด้านเกษตรอินทรีย์และเทคโนโลยี ที่ตอบสนองต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

3.   สร้างศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ในการบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความผาสุกของสังคม

4.   ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม

5.   สนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

สมรรถนะหลัก

มีความเชี่ยวชาญในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ การวิจัย และบริการวิชาการ