สำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อ

สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เปิดรับนักศึกษาในช่วงของเดือนพฤษจิกายน - พฤษภาคม ของทุกปี โดยผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อสามารถที่จะเข้ามา สมัครด้วยตนเองหรือสมัครทางเว็บไซต์ นอกจากนี้ทางสาขาวิชาได้จัดสรรทุนให้กับนักศึกษาที่สนใจเข้าศึกษาต่อ โดยมีทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ทุนเรียนดีจากคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี และทุนอื่นๆจากสมาคมศิษย์เก่า

เรื่องน่ารู้

นานาสาระ

ขอแสดงความยินดีกับนา...

กิจกรรมประจำสาขา

ดาวน์โหลดเอกสาร

วิชาแคลคูล...

นานาสาระ

ขอแสดงความ...

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

วันที่ 16 ...

โครงการวิทย์ฯ สัญจร ครั้งที่ 6

สาขาวิทยาศ...

ข่าวล่าสุด

โครงการ Zero Waste ถ่านดับกลิ่น

สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ บริการวิชาการโครงการ Z...

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์แ...

โครงการวิทย์ฯ สัญจร ครั้งที่ 6

สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จัดโครงการวิทย์ฯ สัญจร ครั้งที่ 6 แก่นักเรียนโรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา โ...

โครงการอบรมโปรแกรม LaTex

สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมสำเร็จรูป...

รางวัลและความภาคภูมิใจ