• การขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา