บุคลากรประจำสาขา

 

 

อาจารย์ศศิธร เลิศมณีพงษ์
หัวหน้าศูนย์ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์

     
อาจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์ แก้วแกมจันทร์      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
ทดสอบ
ทดสอบ ทดสอบ ทดสอบ