คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ หารือกับผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม ร่วมจัดทำหลักสูตรระยะสั้น เพื่อใช้สะสมรายวิชาในระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank)

 
 
วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าพบนายเพียว พรหมแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมจัดทำหลักสูตรระยะสั้น คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี และนำไปจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ได้เรียนรู้ทักษะการปฏิบัติงาน ทักษะอาชีพ โดยผู้เรียนสามารถเก็บสะสมหน่วยกิตในระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit bank) และสามารถนำมายกเว้นรายวิชาในหลักสูตร ทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรีของคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีได้ ทำให้ผู้เรียนสามารถสำเร็จการศึกษารวดเร็วมากยิ่งขึ้น เเละใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองได้อีกด้วย
 
 
———————————–
 
คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
145 หมู่ 15 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
– Tel : 044-513258 
– Line Official : https://lin.ee/G7pWjFe