หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคโนโลยี และการจัดการสิ่งแวดล้อม

เป็นสาขาวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (วท.บ.เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ให้มีความรอบรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน โดยนักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ หมั่นแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและติดต่อสื่อสาร กับผู้อื่นได้ดี

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า โดยวิธีการโอนรายวิชาที่ศึกษามาแล้ว

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

  • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต ได้แก่ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
  • หมวดวิชาชีพเฉพาะ 103 หน่วยกิต ได้แก่ กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน กลุ่มวิชาบังคับ และกลุ่มวิชาชีพเลือก
  • กลุ่มวิชาชีพเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

อาชีพในอนาคต

  • นักวิชาการ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ทางด้านสิ่งแวดล้อม
  • นักวิเคราะห์นโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
  • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานด้านสิ่งแวดล้อม
  • ผู้ดูแลงานทางด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานอุตสาหกรรม
  • ผู้ปฏิบัติงานด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและด้านมาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ. ดร.จุณจะรา ทุยไธสง

อาจารย์ ดร.ปวีณา สาลีทอง

อาจารย์ ดร.ขัตติยา มูลไชยสุข
อาจารย์ ดร.สุทธิชาน์ นิลฤทธิ์
อาจารย์ ศศิธร เลิศมณีพงศ์