หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเคมีประยุกต์

 • เป็นสาขาวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมีประยุกต์ (วท.บ.เคมีประยุกต์)
 • ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและมีจิตสาธารณะ
 • มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์เคมี
 • มีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาต่อ

 • สำเร็จการศึกษาจากมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
 • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า โดยวิธีการโอนรายวิชาที่ศึกษามาแล้ว

หลักสูตรสาขาวิชาเคมีประยุกต์

 • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต ได้แก่ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  กลุ่มวิชามนุษศาสตร์   กลุ่มวิชาภาษา และ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 • หมวดวิชาเฉพาะ    93 หน่วยกิต ได้แก่ วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเลือก และกลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ
 • หมวดวิชาเลือกเสรี

อาชีพในอนาคต

 • นักวิชาการ / นักวิทยาศาสตร์ / นักวิจัยด้านเคมี
 • ที่ปรึกษาในโครงการต่างๆในชุมชนด้านเคมี
 • อาจารย์ในสถาบันศึกษาของภาครัฐและเอกชน
 • นักวิจัยและพัฒนาในโรงงานอุตสาหกรรม
 • เจ้าหน้าที่เทคนิคหรือผู้เชี่ยวชาญในบริษัท

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.วิไลพร อินสุวรรณ
อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ ศรีหงษ์ทอง

อาจารย์ ดร.สุภัทรา ขบวนฉลาด
อาจารย์ ดร.สุภัทรา ขบวนฉลาด
ผศ.ดร.จีรภัทร์ จอดนอด