คณิตศาสตร์และสถิติ

ผศ.จินต์ภาทิพย์ ศรีเมือง

ห้องพัก สว 203

ประวัติการศึกษา

ค.บ. คณิตศาสตร์

วท.ม. สถิติประยุกต์

งานวิจัยที่สนใจ:

การเลือกตัวอย่าง

Email: jinpatip.sr@rmuti.ac.th

Tel: 093-4839878

อาจารย์ ดร.เพ็ญภัค ศิริมาก

ห้องพัก สว 203

ประวัติการศึกษา

 • วท.บ. คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ไทย)
 • วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย)
 • Ph.D Applied Mathematics(University of Reading)

งานวิจัยที่สนใจ:

Numerical Analysis, Mathematic modelling, Optimization

ลิ้งงานวิจัยที่ตีพิมพ์: ‪Penpark Sirimark‬ – ‪Google Scholar‬

Tel: 087-7709398

Email: penpark.si@rmuti.ac.th

อาจารย์ ดร. อดิศักดิ์ หารจริง

ห้องพัก สว 203

ประวัติการศึกษา

 • วท.บ. คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ไทย)
 • วท.ม. คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย)
 • ปร.ด. คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย)

งานวิจัยที่สนใจ

Fixed Point Theory, Optimization,

Image and Signal processing

ลิ้งงานวิจัยที่ตีพิมพ์: Scopus preview – Hanjing, Adisak – Author details – Scopus

Tel: 095-6750630

Email: adisak.ha@rmuti.ac.th

อาจารย์ ดร. วาศินี ประดับศรี

ห้องพัก สว 203

ประวัติการศึกษา

 • สต.บ. สถิติประยุกต์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย)
 • วท.ม. สถิติ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย)
 • ปร.ด. สถิติ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย)

งานวิจัยที่สนใจ

การวางแผนการทดลอง, การวิเคราะห์ความถดถอย

ลิ้งงานวิจัยที่ตีพิมพ์: ‪Wasinee Pradubsri‬ – ‪Google Scholar‬

Email: wasinee.pr@rmuti.ac.th

อาจารย์พงพันธ์ บุญสรรค์

ห้องพัก สว 203

ประวัติการศึกษา

 • วท.บ. คณิตศาสตร์ประยุกต์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย)
 • วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย)

งานวิจัยที่สนใจ

Image processing

Tel: 081-3800476

Email: pongpan.bo@rmuti.ac.th