ฟิสิกส์

อาจารย์ ศศิธร เลิศมณีพงศ์

หัองพัก ห้องพักอาจารย์ 1 (ตึก สว)

ประวัติการศึกษา

  • วท.บ.ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร, ไทย)
  • วท.ม.พลังงานทดแทน (มหาวิทยาลัยนเรศวร, ไทย)

งานวิจัยที่สนใจ

วิจัยชุมชนด้านพลังงานทดแทน, เกษตรอินทรีย์, สมุนไพร

Tel: 089-7971265

Email: sasithorn.le@rmuti.ac.th

อาจารย์ สุพิน จอดนอก

ห้องพักอาจารย์ 3 (ชั้น 3 ตึก สว)

ประวัติการศึกษา

  • วศ.ม. เครื่องกล (มหาวิทยาลัยอุบล, ไทย)
  • วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์ (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ไทย)
  • กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

งานวิจัยที่สนใจ

พลังงานทดแทน สิ่งแวดล้อม

Link งานวิจัยที่ตีพิมพ์

‪Supin Jodnok‬ – ‪Google Scholar‬

Email: Supin.jo@rmuti.ac.th