ชีววิทยา

ผศ.ดร.จุณจะรา ทุยไธสง

ห้องพัก สว 2-2

ประวัติการศึกษา

 • PhD.Environmental Engineering and Management
 • วท.ม.ชีววิทยา
 • วท.บ ชีววิทยา

งานวิจัยที่สนใจ

Applied microbiology, Natural resources and environmental management

Link งานวิจัยที่ตีพิมพ์ : ‪Chunchara Thuythaisong‬ – ‪Google Scholar‬

Tel: 080-445 4419

Email: chunchara.th@rmuti.ac.th

อาจารย์ ดร.สุทธิชาน์ นิลฤทธิ์

ห้องพักอาจารย์ 3 (ชั้น 3 ตึก สว)

ประวัติการศึกษา

 • วท.ด. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 • วท.ม. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 • วท.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

งานวิจัยที่สนใจ

มลพิษทางอากาศ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, พลังงานทดแทน

Link งานวิจัยที่ตีพิมพ์: Sutthicha NILRIT | Teacher | Doctor of Philosophy | Rajamangala University of Technology Isan, Surin | Department of Agricultural Machinery (researchgate.net)

Tel: 08-0001-9898

Email: sutthicha.ni@rmuti.ac.th

อาจารย์ ดร.อุไรลักษณ์ พงษ์เกษ

ห้องพักอาจารย์ 1 (ชั้น 1 ตึก สว)

ประวัติการศึกษา

 • ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลับแม่โจ้

งานวิจัยที่สนใจ

Microbial and enzyme technology, Agricultural waste utilization, Fermentation technology

Email: urailuckja@hotmail.com

อาจารย์ ดร. พงศ์ภัทร เกียรติประเสริฐ

ห้องพักอาจารย์ชั้น 3 ตึกอทิตยาทร

ประวัติการศึกษา

 • วท.ด. สรีรวิทยาการสัตว์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 • วท.ม.อณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรม (มหาวิทยาลัยมหิดล)
 • วท.บ. สัตววิทยา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

งานวิจัยที่สนใจ

DNA Technology, Gene Cloning, Conventional and Realtime PCR, Molecular Biology,  Cell Culture Technique, Microbiological Technique

Link งานวิจัยที่ตีพิมพ์

‪Pongpat Kiatprasert‬ – ‪Google Scholar‬

Tel: 097-181-0597

ผศ.ดร. สุกฤตา ปุณยอุปพัทธ์

ห้องพักอาจารย์ 1 (ชั้น 1 ตึก สว)

ประวัติการศึกษา

 • ปร.ด เทคโนโลยีชีวภาพ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,ไทย)
 • วท.ม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,ไทย)
 • วท.บ ชีววิทยา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,ไทย)

งานวิจัยที่สนใจ

โพรไบโอติก แลคติกแอซิดแบคทีเรีย ยีสต์ อาหารหมัก

Link งานวิจัยที่ตีพิมพ์

‪sukrita punyauppapath‬ – ‪Google Scholar‬

Tel: 086-688-0234

Email : phira.bo@rmuti.ac.th, phira88@gmail.com

อาจารย์ ดร.ขัตติยา มูลไชยสุข

ห้องพักอาจารย์ 1 (ชั้น 1 ตึก สว)

ประวัติการศึกษา

 • ปร.ด. ชีววิทยา (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ไทย )
 • วทม. ชีววิทยา (มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย)
 • วทบ.ชีววิทยา (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ไทย )

งานวิจัยที่สนใจ

ความหลากชนิดและอนุกรมวิธานของครัสตาเซียนขนาดเล็กและแพลงก์ตอนสัตว์ , การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพารามิเตอร์ทางสิ่งแวดล้อมกับดัชนีความหลากชนิด

Link งานวิจัยที่ตีพิมพ์

‪Khattiya Moonchaisook‬ – ‪Google Scholar‬

Email: Khattiya.no@rmuti.ac.th

อาจารย์ ดร.ปวีณา สาลีทอง

ห้องพักอาจารย์ชั้น 3 (ตึกอทิตยาทร)

ประวัติการศึกษา

 • ปร.ด. ชีววิทยา (มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย)
 • วท.ม. ชีววิทยา (มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย)
 • วท.บ. ชีววิทยา (มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย)

งานวิจัยที่สนใจ

Plant Physiology, Molecular Biology, Plant Nutrition

Link งานวิจัยที่ตีพิมพ์

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=669iQrQAAAAJ

Tel: 081-5444455

Email: Galapagos_19@hotmail.com

ผศ.ดร.สุขใจ รัตนยุวกร

ห้องพักอาจารย์ 3 (ชั้น 3 ตึก สว)

ประวัติการศึกษา

 • วท.ด. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 • วท.ม. ชีววิทยา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 • คบ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป (วิทยาลัยครูสวนดุสิต)

งานวิจัยที่สนใจ

 • มิญชวิทยา(เนื้อเยื่อวิทยา), โรคและโลหิตวิทยาในสัตว์มีกระดูกสันหลัง, พันธุศาสตร์, พันธุศาสตร์ของเซลล์, ชีววิทยาของเซลล์
 • งานวิจัยชุมชน เกษตรอินทรีย์ สมุนไพรไทย และกระบวนการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์
 • งานวิจัยเรื่องช้างในประเทศไทย ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม สมุนไพรช้าง

Link งานวิจัยที่ตีพิมพ์

Sukjai Rattanayuvakorn-Google scholar

Email-sukjai038@hotmail.co.th