เคมี

ผศ. ดร. วิไลพร อินสุวรรณ

ห้องพักอาจารย์ 1 (ชั้น 1 ตึก สว)

ประวัติการศึกษา

 • วท.ด. เคมี     (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ,ไทย)
 • วท.บ. เคมี     (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , ไทย)

งานวิจัยที่สนใจ

การสังเคราะห์และวิเคราะห์ลักษณะของซีโอไลต์แอลทีแอล, การสังเคราะห์ซีโอไลต์และการประยุกต์ใช้เป็นตัวเก็บกักแสง, การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคนิคการดูดซับในการกำจัดสีย้อม, โลหะหนักในตัวอย่างน้ำเสีย

Link งานวิจัยที่ตีพิมพ์: ‪Wilaiporn Insuwan‬ – ‪Google Scholar‬

Tel: 081-9994624

Email: wi_insuwan@hotmail.com

อาจารย์ ดร.สุภัทรา ขบวนฉลาด

ห้องพักอาจารย์ชั้น 3 ตึกอทิตยาทร

ประวัติการศึกษา

 • วท.ด. เคมี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ,ไทย)
 • วท.บ. เคมี (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , ไทย)

งานวิจัยที่สนใจ

การเร่งปฏิกิริยาเคมี, การวิเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยา, สารสกัดจากธรรมชาติ

Link งานวิจัยที่ตีพิมพ์: ‪Supattra Khabuanchalad‬ – ‪Google Scholar‬

Email: supjoy@hotmail.com

อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ ศรีหงษ์ทอง

ห้องพัก สว 103 (ชั้น 1 ตึก สว)

ประวัติการศึกษา

 • ปร.ด. ชีวเคมี (มหาวิทยาลัยขอยแก่น, ไทย)
 • วท.ม. การสอนเคมี (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย)
 • ค.บ. เคมี (มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ไทย)

งานวิจัยที่สนใจ

Protein structure and function, Protein chemistry,      Antimicrobial activity,  Antioxidant activity,               Cytotoxicity test, Anti-inflammatory activity

Tel: 089-7147355

Email: saowaluck19@gmail.com

อาจารย์พูนศิริ หอมจันทร์

ห้องพักอาจารย์ชั้น 3 ตึกอทิตยาทร

ประวัติการศึกษา

 • ศษ.บ. มัธยมศึกษา (มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย)
 • วท.ม. เคมีสำหรับครู (มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย)
 • กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

งานวิจัยที่สนใจ

Activated carbon, Magnetic solid phase extraction (MSPE), Spectrometry, Chromatography, Carbamate pesticides, Analytical chemistry

Link งานวิจัยที่ตีพิมพ์

Poonsiri HOMCHUN | Rajamangala University of Technology Isan, Surin | Science and mathematics (researchgate.net)

Tel: 089-6304021

Email: poonsiri_lft@hotmail.com

ผศ.ดร.จีรภัทร์ จอดนอก

ห้องพัก สว 103 (ชั้น 1 ตึก สว)

ประวัติการศึกษา

 • กศ.บ. เคมี (มศว.มหาสารคาม, ไทย)
 • วท.ม.การสอนเคมี (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย)
 • วท.ด.เคมี (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย)

งานวิจัยที่สนใจ

Silk Application ,Biomaterials and Organic Agriculture

Tel: 081-9555265

Email: jeerapat.jo@rmuti.ac.th

อาจารย์ ดร.อำนาจ เรืองชัยวัฒน์

ห้องพักอาจารย์ 1 (ชั้น 1 ตึก สว)

ประวัติการศึกษา

 • วท.ด. เคมีวิเคราะห์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย)
 • วท.ม. เคมีวิเคราะห์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย)
 • วท.บ. สาขาวิชา (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย)

งานวิจัยที่สนใจ

เกษตรอินทรีย์ สมุนไพร พลังงานทดแทน

Tel: 083-6654436

Email: amnat.ru@rmuti.ac.th