งานวิจัยและนวัตกรรม

หัวข้องานวิจัยที่ได้รับทุน

 • ระบบการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของเกษตรกรแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาสู่เกษตรกรรมยั่งยืน
 • การบำบัดน้ำเสียและการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่อย่างยั่งยืน กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
 • การผลิตเกษตรกรรุ่นใหม่
 • ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากข้าวร่วมกับพืชสมุนไพรและโอกาสทางการตลาดเพื่อวิสาหกิจชุมชน
 • ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากข้าวร่วมกับพืชสมุนไพรและโอกาสทางการตลาดเพื่อวิสาหกิจชุมชน
 • การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ สำหรับถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ดินในระบบนิเวศป่าวิทยาเขตสุรินทร์
 • ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ดินในระบบนิเวศป่าวิทยาเขตสุรินทร์
 • ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ดินในระบบนิเวศป่าวิทยาเขตสุรินทร์
 • การพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืนเพื่อการพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของบ้านทัพไทย ต.ทมอ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ (ผู่ร่วมโครงการ)
 • ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ในระบบนิเวศป่าวิทยาเขตสุรินทร์
 • จุลินทรีย์ท้องถิ่นในระบบนิเวศป่าวิทยาเขตสุรินทร์เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ดิน
 • เพิ่มศักยภาพการผลิตหม่อนโดยใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์
 • ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ดินในระบบนิเวศป่าวิทยาเขตสุรินทร์
 • จุลินทรีย์ท้องถิ่นในระบบนิเวศป่าวิทยาเขตสุรินทร์เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ดิน
 • Qualitative Understanding of User Perception to Explore the Landscape of DEWATS Market in Cambodia
 • Current Sanitation Technology in Cambodia
 • เพิ่มศักยภาพการผลิตหม่อนโดยใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์.
 • ประสิทธิภาพการใช้จุลินทรีย์ท้องถิ่นเพื่อการเพิ่มผลผลิตเท้ายายม่อม
 • การพัฒนาปุ๋ยชีวภาพจากจุลินทรีย์ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์คุณภาพดี
 • เหมืองข้อมูลและคลังทรัพย์จุลินทรีย์เพื่อการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม การเกษตรและอาหาร (ทุนวิจัยของ วช ผ่าน สวพ ของ ม.เกษตรศาสตร์)