โครงการธนาคารขยะ

ปัจจุบันจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น และเทคโนโลยีที่ทันสมัย นำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าและความสะดวกสบายแก่มนุษย์ ส่งผลให้เกิดขยะมูลฝอยที่หลากหลายและมีปริมาณมาก ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาการกำจัดขยะมูลฝอย ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี และปัญหาการขาดแคลนพื้นที่ฝังกลบที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล นอกจากนี้ยังมีสาเหตุมาจากความเพิกเฉยของประชาชนส่วนใหญ่ ที่มองว่าเป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ในการเก็บรวบรวม ขนส่ง และนำไปกำจัด ซึ่งในความเป็นจริง การจัดการขยะนั้นเป็นหน้าที่ของทุกคนที่เป็นผู้ก่อขยะเหล่านี้ขึ้นมา ดังนั้นหากต้องการให้ปัญหาการจัดการขยะสามารถจัดการได้ง่ายขึ้น จึงต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคนดำเนินการให้ตามหลักการ 3R (Reduce, Reuse, Recycle) ซึ่งเป็นหลักการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยที่ทุกคนมักจะรู้จักกันดี

การคัดแยกขยะที่ต้นทางเป็นวิธีการหนึ่ง ซึ่งจะทำให้ทราบข้อมูลสัดส่วนของขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย์ ขยะทั่วไปและขยะอันตราย นำไปสู่การจัดการขยะมูลฝอยอย่างเหมาะสม โดยขยะรีไซเคิลจะนำเข้าสู่โครงการธนาคารขยะ ขยะอินทรีย์จะนำไปหมักปุ๋ย ขยะทั่วไปขยะอันตรายจะรวบรวมและส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบกำจัดต่อไป  นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน  ก่อให้เกิดการสร้างรายได้ควบคู่การสร้างจิตสำนึกรักชุมชนของตน ดังนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยดังกล่าวจึงจัดทำโครงการ“การจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร มทร.อีสาน วข.สุรินทร์” โดยเน้นการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ เสริมสร้างความร่วมมือของทุกฝ่ายเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน พร้อมก้าวสู่ “มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)” อย่างแท้จริง

โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง สร้างกลไกการเรียกคืนขยะมูลฝอย ลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะต้องนำไปกำจัดและช่วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และบูรณาการความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ให้ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)