ยินดีต้อนรับสู่สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นั้นเป็นศาสตรที่ว่าด้วยความเป็นจริงในธรรมชาติ โดยจะสามารถอธิบายสิ่งต่างๆรอบตัวได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งถือได้ว่าเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประชากรและพัฒนาประเทศ จากผู้ใช้ให้กลายเป็นผู้สร้าง ทำให้สามารถแข่งขันกับชาติอื่นๆในสากลได้ ดังนั้นการเรียนการสอนในวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จึงมุ่งเน้นให้นักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทั้งจากภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่สามารถทำงานได้จริง ดังปณิธานของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า “ราชมงคล  สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี”  โดยปัจจุบัน สาขาวิชาฯ จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์  และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ทางภาควิชาฯมีความพร้อมเป็นอย่างยิ่ง ที่จะผลิตบัณทิตที่มีคุณภาพ โดยอาจารย์ประจำคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการสอนและงานวิจัย และยังมีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย เพื่อให้นักศึกษาที่มาเรียน ได้รับความรู้อย่างเต็มที่ และเป็นบัณทิตที่มีคุณภาพต่อไป