หลักสูตร

สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เปิดสอนด้วยกัน 2 หลักสูตรคือ

  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเคมีประยุกต์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม