ข่าวและกิจกรรม

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจําปีการศึกษา 2563
วันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารอทิตยาทร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี