Blog

โครงการ Zero Waste ถ่านดับกลิ่น

สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ บริการวิชาการโครงการ Zero Waste ถ่านดับกลิ่น เพื่อรณรงค์ลดปริมาณขยะ ใช้ซ้ำ คัดแยกแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ ก่อนนำไปกำจัด
ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 อาจารย์ทรงยศ กิตติชนม์ธวัช รองคณบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติราชการแทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี