ข้อมูลทั่วไป

  ชื่อหน่วยงาน
  คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

  ที่ตั้ง
  เลขที่ 145 ถนนสุรินทร์ – ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 4415-3062
  หมายเลขโทรสาร 0-4415-3064 ระยะห่างจากกรุงเทพมหานคร 455 กิโลเมตร

  แผนที่

  เยี่ยมชม :1074