ค่านิยม คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

  ค่านิยม (Core Value)

             FAST มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านเกษตรอินทรีย์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

  F = Forward to Future

  มุ่งสู่อนาคต เชื่อมั่นในคุณค่าของบุคลากรและความเป็นเลิศทางวิชาการ

  A = Agricultural Leader

  เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและเกษตรอินทรีย์ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

  S = Synergy

            การทำงานร่วมกัน

  T  =  Technology

           ขับเคลื่อนงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

  เยี่ยมชม :627