ค่านิยม คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

  ค่านิยม (Core Value)

             FAST มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านเกษตรอินทรีย์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

  F = Forward to Future

  มุ่งสู่อนาคต เชื่อมั่นในคุณค่าของบุคลากรและความเป็นเลิศทางวิชาการ

  A = Agriculture

  เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและเกษตรอินทรีย์ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

  S = Speed

  ความรวดเร็ว ความต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการ และมุ่งผลสำเร็จ

  T  =  Technology

  มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นแหล่งความรู้และให้บริการวิชาการ