ทำเนียบบัณฑิตกิตติมศักดิ์

  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
  ปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  (สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร)
  ประจำปี พ.ศ.2559
  นายสมโรจน์ คูกิจติเกษม
  ปรัชญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ (ปร.ด.)
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
  ประจำปี พ.ศ.2562
  นายเกษมศักดิ์ แสนโภชน์
  ปรัชญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ (ปร.ด.)
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
  ประจำปี พ.ศ.2560
  ดร.ปกรณ์ มุ่งเจริญพร
  ปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  (สัตวศาสตร์)
  ประจำปี พ.ศ.2558
  นายคำเดื่อง ภาษี
  ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีการเกษตร)
  ประจำปี พ.ศ.2556
  นายโกศล หมายทอง
  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีการเกษตร)
  ประจำปี พ.ศ.2555
  นางกัญญา อ่อนศรี
  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  (เทคโนโลยีการเกษตร)
  ประจำปี พ.ศ.2554
  นางบุษบา งามสมทรง
  ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  (สิ่งทอและการออกแบบ)
  ประจำปี พ.ศ.2553
  เยี่ยมชม :666