ทำเนียบกรรมการประจำคณะฯ

   

   


  ผศ.ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์

  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

  ผศ.ดร.วีรเวทย์ อุทโธ
  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
  รศ.ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง
  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
  นายภุชงค์ สุภัควรางกูร
  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
  นายอาทร แสงโสมวงศ์
  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
  ผศ.กิตติกร จินดาพล
  ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
  ผศ.ดร.จุณจะรา ทุยไธสง
  ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
  ผศ.นส.พ.ดร.สุทธิดล ปิยะเดชสุนทร
  ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
  อ.ทรงยศ กิตติชนม์ธวัช
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร
  อ.ดร.พงศ์ภัทร เกียรติประเสริฐ
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
  อ.อธิปัตย์ ฤทธิรณ
  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
  นางภัทร์พิชชา พวงสด
  รักษาราชการแทน
  หัวหน้าสำนักงานคณบดี
  ผศ.พีระกูร  อนุชานุรักษ์
  หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์
  อ.เกียรติภูมิ ดวงศรี
  หัวหน้าสาขาพืชศาสตร์
  สิ่งทอและการออกแบบ
  รศ.ดร.กฤติมา กษมาวุฒิ
  หัวหน้าสาขาประมง
  ผศ.ทนนท์ รัตนรวมการ
  หัวหน้าสาขา
  เครื่องจักรกลเกษตร
  อ.ดร.นุจรี สอนสะอาด
  หัวหน้าสาขา
  อุตสาหกรรมเกษตร
  อ.ปิยะวัฒน์ ศรีธรรม
  หัวหน้าสาขา
  วิศวกรรมเครื่องกล
  ผศ.ดร.วิไลพร อินสุวรรณ
  หัวหน้าสาขา
  วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
  อ. ดร.ศักดิ์ชาญ เหลืองมณีโรจน์
  หัวหน้าสาขา
  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  อ.ปรัชญา บำรุงกุล
  หัวหน้าสาขา
  เทคโนโลยีไฟฟ้า
  อ.ดร.สุทธิศักดิ์  แก้วแกมจันทร์
  หัวหน้าศูนย์
  วิจัยและถ่ายทอด
  เทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์
  ผศ.ดร.กรุณรัตน์ สกุลนามรัตน์
  หัวหน้าศูนย์
  ทดสอบทางวิยาศาสตร์
  อ.ธนกร หอมจำปา
  หัวหน้าศูนย์
  วิจัยพลังงานและนวัตกรรม

   

  เยี่ยมชม :1176