วิสัยทัศน์คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

   

  “คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

  เป็นผู้นำการจัดการศึกษาที่มีความเป็นเลิศ

  ด้านเกษตรอินทรีย์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย “

   

  พันธกิจ ( Mission) :

          1. จัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ด้านเกษตรอินทรีย์และเทคโนโลยี
          2. สร้างและพัฒนาองค์ความรู้จากงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมทางวิชาการด้านเกษตรอินทรีย์และเทคโนโลยี ที่ตอบสนองต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)
          3. สร้างศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ในการบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความผาสุกของสังคม
          4. ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม
          5. สนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

   

  สมรรถนะหลัก

          มีความเชี่ยวชาญในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ การวิจัย และบริการวิชาการ

  เยี่ยมชม :1407