วิสัยทัศน์คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

  “คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นผู้นำการจัดการศึกษาที่มีความเป็นเลิศ ด้านเกษตรอินทรีย์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย “

  พันธกิจ ( Mission) :

  1. ด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) หลักสูตรที่บูรณาการทุกศาสตร์ หลักสูตรตามมาตรฐานตอบสนองนโยบายชาติ
  2. ด้านงานวิจัยที่มุ่งเน้นสนองต่อคลัสเตอร์ของมหาวิทยาลัยฯ ผลงานทางวิชาการ และก่อให้เกิดรายได้
  3. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (EdPEx) และการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด (Key Performance Indicator: KPI)
  4. ด้านงานผลผลิตงานฟาร์มเกษตรอาหารปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ ที่เป็นแบรนด์ของคณะ ศูนย์ทดสอบตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO17025 และแหล่งเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดรายได้
  5. ด้านจำนวนนักศึกษา และหลักสูตรระยะสั้นที่ผู้รับบริการเข้าถึงได้ง่าย ด้วยเทคโนโลยี 4.0
  6. ด้านการสนองโครงการพระราชดำริ และเครือข่ายความร่วมมือ