ผู้ช่วยคณบดี

  ผศ.ดร.วิรัช อนุชานุรักษ์
  ด้านภูมิทัศน์งานฟาร์ม
  ผศ.สอนรินทร์ เรืองปรัชญากุล
  ด้านสถาปัตย์และออกแบบ
  ผศ.น.สพ.ดร.สุทธิดล ปิยะเดชสุนทร
  ด้านฟาร์มมาตรฐาน
  อาจารย์ชัยวัฒน์ บุญน้อย
  ด้านอาคารสถานที่
  อาจารย์สรายุตร์ สวัสดิวงษ์ชัย
  ด้านศูนย์ซ่อมทางไฟฟ้า
  ผศ.ดร.กรุณรัตน์  สกุลนามรัตน์
  ด้านวิเทศสัมพันธ์
  อาจารย์ ดร.ศักดิ์ชาญ เหลืองมณีโรจน์
  ด้านฐานข้อมูลและสถิติ
  อาจารย์วงศกร ลิ้มศิริ
  ด้านสมาร์ทฟาร์ม
  อาจารย์ณัฐพงษ์ มิ่งพฤกษ์
  ด้านนโยบายและแผน
  ผศ.ภูวิพัฒน์  เกียรติสาคเรศ
  ด้านโครงการสนองพระราชดำริ
  ผศ.กิตติกร  จินดาพล
  ด้านมาตรฐานวิชาชีพ
  สาขาเกษตรศาสตร์
  อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์  ศรีหงษ์ทอง
  ด้านประกันคุณภาพการศึกษา
  อาจารย์ ดร.ปวีณา สาลีทองผู้ช่วย
  ด้านวารสารวิชาการ
  ผศ.ดร.ชุติมา  ถนอมสิทธิ์
  ด้านคลินิควิจัย
  ผศ.ดร.สุกฤตตา ปุณยอุปพัทธ์
  ด้านมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
  อาจารย์ ดร.เพ็ญภัค  ศิริมาก
  ด้านบริการวิชาการ
  อาจารย์นฤทธิ์ วาดเขียน
  ด้านทวิภาคี
  อาจารย์ภูวนาท มากแสน
  ด้านมาตรฐานวิชาชีพสาขาอุตสาหกรรม
  อาจารย์ ดร.สุภัทรา ขบวนฉลาด
  ด้านบัณฑิตศึกษา
  อาจารย์อัญวีณ์ ไชยวชิรกัมพล
  ด้านระบบสารสนเทศทางวิชาการ
  อาจารย์จีรนันท์ ตะสันเทียะ
  ด้านฝึกงาน/สหกิจศึกษา
  อาจารย์สุภา  ศรียงยศ
  ด้านงานหลักสูตร
  อาจารย์อาทิตย์ แสงโสภา
  กองทุนเพื่อความเสมอภาค
  ทางการศึกษา (กสศ.)
  ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
  อาจารย์ไกรศักดิ์   จันทรโกเมท
  ด้านกิจกรรมนักศึกษา
  อาจารย์อัตพล  คุณเลิศ
  ด้านกิจการนักศึกษา
  อาจารย์รัตนเรขา  มีพร้อม
  ด้านกิจการพิเศษและศิษย์เก่าสัมพันธ์
  เยี่ยมชม :1212