ทำเนียบผู้บริหาร

  ผศ.ดร.วุฒิชัย  สิทธิวงษ์
  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

  อ.ทรงยศ กิตติชนม์ธวัช
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร
  อ. ดร.พงศ์ภัทร เกียรติประเสริฐ
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
  อ.อธิปัตย์ ฤทธิรณ
  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
  นางภัทรพิชชา พวงสด
  รักษาราชการแทน
  หัวหน้าสำนักงานคณบดี
  เยี่ยมชม :1251