ทำเนียบคณบดี

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัฒน์  ชัยตั้งจิต
  อาจารย์ประจำสาขาพืชศาสตร์
  ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2550 –  พศ. 2554
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์   เสาวกูล
  อาจารย์ประจำสาขาประมง
  ดำรงตำแน่งเมื่อ พ.ศ. 2554 – 25562
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์
  อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ.2562-ปัจจุบัน
  เยี่ยมชม :1034