บัณฑิตศึกษา

  หลักสูตรที่เปิดสอน 

  1. ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาเทคโนโลยีการเกษตร (2 ปี)

  คุณสมบัติผู้สมัคร (แผน ก 2)

  – สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางสาขาเกษตรศาสตร์ เช่น พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ ประมง หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  1. ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาเทคโนโลยีการเกษตร (3 ปี)

  คุณสมบัติผู้สมัคร (แบบ 1.1)

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เช่น พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ ประมงหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25
  • มีผลงานวิจัยที่ดำเนินการวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่ในการประชุมวิชาการ หรือวารสารระดับชาติหรือนานาชาติเป็นชื่อแรกไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง หรือมีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยในสาขาวิชาทางการเกษตร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในการประชุมวิชาการหรือวารสารระดับชาติหรือนานาชาติไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง
  • ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยสามารถยื่นผลการสอบภายใน 1 ปีการศึกษา

  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

  ระดับ ระยะเวลาศึกษา ภาค ค่าบำรุงการศึกษา

  (เหมาจ่าย)

  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
  ปริญญาโท 2 ปี ปกติ 25,000 บาท 4,900 บาท
  2 ปี สมทบ 30,000 บาท 4,900 บาท
  ปริญญาเอก 3 ปี ปกติ 40,000 บาท 4,900 บาท
  3 ปี สมทบ 50,000 บาท 4,900 บาท

  **ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : อาจารย์ ดร.นิอร งามฮุย เบอร์ติดต่อ : 0877707219

   

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : https://efat.surin.rmuti.ac.th/sub/graduate/

   

   

  เยี่ยมชม :82