หลักสูตรระยะสั้น : การทำชุดโซล่าเซลล์เฝ้านา

    ผู้สอน : อาจารย์ ดร.นิรัติศักดิ์ คงทน
    เริ่มอบรม : –
    ติดต่อขอเข้าอบรม : 083-874-9255
    สถานที่อบรม : คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

    เยี่ยมชม :24