หลักสูตรระยะสั้น : การผลิตเจลล้างมือและน้ำยาล้างมือเพื่อป้องกันโรคติดต่อจากไวรัสโคโรนา

    ผู้สอน : ผศ.ดร.วิไลพร อินสุวรรณ
    เริ่มอบรม : –
    ติดต่อขอเข้าอบรม : 081-999-4624
    สถานที่อบรม : คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

    เยี่ยมชม :451