หลักสูตรระยะสั้น : การทำไส้กรอกเปรี้ยวแหนม

    ผู้สอน : อาจารย์ ดร.นุจรี สอนสะอาด
    เริ่มอบรม : –
    ติดต่อขอเข้าอบรม : 085-613-7233
    สถานที่อบรม : คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

    เยี่ยมชม :16