หลักสูตรระยะสั้น : การแปรรูปผักและผลไม้

    ผู้สอน : อาจารย์วิภาวดี พันธ์หนองหว้า
    เริ่มอบรม : –
    ติดต่อขอเข้าอบรม : 091-471-0050
    สถานที่อบรม : คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

    เยี่ยมชม :88