หลักสูตรระยะสั้น : การทำไอศครีม

    ผู้สอน : อาจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์ แก้วแกมจันทร์
    เริ่มอบรม : –
    ติดต่อขอเข้าอบรม : 083-124-5657
    สถานที่อบรม : คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

    เยี่ยมชม :17