การอบรมเรื่องการใช้ GoogleClassRoom ออนไลน์

    การอบรมเรื่องการใช้ Google Class Room ออนไลน์ จัดขึ้นโดยคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวิทยากรอาจารย์จากสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

    ดูออนไลน์ที่นี่

    เยี่ยมชม :15