โรงเพาะเห็ด ถอด-ประกอบได้

    โรงเพาะเห็ด ถอด-ประกอบได้ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิระ ศรีธัญรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาพืชศาสตร์สิ่งทอและการออกแบบ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

    เยี่ยมชม :20