ติดต่อเรา :

  ติดต่อเรา :

   

  ติดต่อสำนักงานคณบดี โทร 044-153093
  คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
  145 หมู่ 15 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
  Email:rmutiagritech@gmail.com  โทร/แฟกซ์ 044-153093

   

  เยี่ยมชม :717