คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ จัดโครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ RMUTI THAI MEISTER

    วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ RMUTI THAI MEISTER มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ RMUTI THAI MEISTER และสามารถจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ RMUTI THAI MEISTER ได้ โดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้ 6 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ สาแก้ว อาจารย์ภูวนาท มากแสน อาจารย์พัทธนันท์ บุญสดวก อาจารย์วุฒินันท์ โนนลำดวน อาจารย์วิลักษณ์นาม ผลเจริญ และ อาจารย์ ดร.ทศพร แจ่มใส