สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางพัฒนาองค์กรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

    วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี นำสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางพัฒนาองค์กรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมช้างชมพู อาคารเรียนรวม คณะเทคโนโลยีการจัดการ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์ เสาวกูล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี

    การจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำองค์กรนักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนและการบริหารจัดการองค์กรตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา และสามารถวางแผนการจัดกิจกรรม การนำเสนอโครงการ และการจัดสรรงบประมาณได้ โดยผู้นำทั้ง 4 องค์กร ได้แก่ สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการ และสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมกันจัดทำกิจกรรม Work shop การวางแผนการดำเนินกิจกรรม ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขการดำเนินงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)