สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

    วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงแนวทางการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และทราบระเบียบปฏิบัติในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ซึ่งนักศึกษาจะได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในสถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนสายวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์