คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จัดอบรมการสร้างสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ แก่นักศึกษาทุนกสศ.

  วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาทุนกสศ. ให้มีความสามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ ในงานสายอาชีพชั้นสูงทั้งในด้านการส่งเสริมให้สร้างผลงานหรือการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มี โอกาสในการเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27–29 ตุลาคม 2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อท.A05 อาคารอทิตยาทร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
  .
  โดยให้ความรู้เกี่ยวกับ
  1. ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้งาน
  2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการภาษา C และหลักการเขียนโปรแกรมด้วยคอมพิวเตอร์
  3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพื้นฐานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าพื้นฐาน
  4. ฝึกปฏิบัติงานพื้นฐานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าพื้นฐาน
  5. ความรู้เบื้องต้นการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
  6. ฝึกปฏิบัติงานการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

  .

  .

  .

  .

  คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ 044-513258
  Facebook : http://www.facebook.com/agri.surin
  Line official : https://lin.ee/G7pWjFe
  Website : http://fat.surin.rmuti.ac.th

  .

  .

  .

  เยี่ยมชม :868