คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ รับการตรวจความพร้อมและความเหมาะสมของสถานที่ เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ ก่อนดำเนินการเปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 6 สาขา

  .

  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า รับการตรวจสอบความพร้อมเปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 6 สาขา จากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ประกอบด้วย นายอนุชิต ดรกันยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ นายธิติวัฒน์ จันดาคูณ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ นายสงคราม ทองดุน นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ นายนพรุจ เพชรเลิศ ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3 และ นายทวีสิทธิ์ เจาะดี ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช2
  .
  ซึ่งคณะฯ มีความประสงค์ที่จะขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 โดยยื่นคำขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการ จำนวน 6 สาขา ได้แก่ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 สาขาบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 สาขาเครื่องปรับอากาศในบ้านและพาณิชย์ ระดับ 1 สาขาพนักงานคอมพิวเตอร์ (การประมวลผลคำ) ระดับ 1 สาขาพนักงานคอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) ระดับ 1 และสาขาช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1

  .

  .

  .

  คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ 044-513258
  Facebook : http://www.facebook.com/agri.surin
  Line official : https://lin.ee/G7pWjFe
  Website : http://fat.surin.rmuti.ac.th

  .

  .

  .

  เยี่ยมชม :19