สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว บูชาแม่โพสพ ประจำปีการศึกษา 2564

  .
  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์ เสาวกูล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว บูชาแม่โพสพ ประจำปีการศึกษา 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงานพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
  .
  ซึ่งกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิถีชีวิตการทำนาในทุกขั้นตอน ทั้งการเตรียมดิน เตรียมกล้า ปักดำ การดูแลต้นข้าวจนถึงฤดูการเก็บเกี่ยว นวดข้าว และการดูแลรักษานำข้าวมารับประทาน ตลอดจนการนำข้าวมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร ประกอบการเรียนการสอน เป็นการศึกษานอกห้องเรียนจากประสบการณ์ตรง นอกจากนี้ ยังเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิถีชีวิตการทำนาอย่างแท้จริง รู้คุณของข้าว นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกร สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวแล้ว ยังเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาทุกชั้นปี ทั้งภายในคณะและนักศึกษาคณะอีกด้วย โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน อบอุ่นและประทับใจ ณ บริเวณแปลงนาด้านหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
  .
  .
  .
  คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ 044-513258
  Facebook : http://www.facebook.com/agri.surin
  Line official : https://lin.ee/G7pWjFe
  Website : http://fat.surin.rmuti.ac.th
  .
  .
  .
  เยี่ยมชม :17