คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ รับการตรวจติดตามและประเมินการทำงาน กสศ. ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1 ทางระบบออนไลน์

  .

  วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมติดตามการลงพื้นที่หนุนเสริม สนับสนุนวิชาการ ติดตามและประเมินการทำงาน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1 (ออนไลน์) พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.พงศ์ภัทร เกียรติประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์ปิยะวัฒน์ ศรีธรรม หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน และนักศึกษาผู้ได้รับทุน ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิติดตามการทำงาน ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.บัญชา แสนโสดา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลดา ปานสง โดยมีการแลกเปลี่ยนการพัฒนาระบบดูแลความเป็นอยู่และสวัสดิการของผู้รับทุนให้สามารถเรียนจบตามกำหนดเวลา ร่วมถึงทักษะการเงิน ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะสังคม

  .

  .

  .

  คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ 044-513258
  Facebook : http://www.facebook.com/agri.surin
  Line official : https://lin.ee/G7pWjFe
  Website : http://fat.surin.rmuti.ac.th

  .

  .

  .

  เยี่ยมชม :363