นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและการออกแบบแฟชั่น คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับโอกาสออกแบบชุดผ้าไหมแก่อัครราชทูตสาธารณรัฐมัลดีฟส์ประจำประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมในงานมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 11

  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.00 น. อาจารย์สรชัย สุขพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ อาจารย์อธิปัตย์ ฤทธิรณ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์ ดร.พงศ์ภัทร เกียรติประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยอาจารย์ทัศนียา นิลฤทธิ์ และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและการออกแบบแฟชั่น คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการประชุม หารือ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการแต่งกายกับ คุณฮูดะ อาลี ชารีฟ (Huda Ali Shareef) อัครราชทูตสาธารณรัฐมัลดีฟส์ประจำประเทศไทย เพื่อออกแบบชุดผ้าไหมในงานมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 11
  .
  โดยเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา อาจารย์และนักศึกษาได้มีการประชุม หารือ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเพื่อเข้าร่วมในการดังกล่าวเช่นกัน ในโอกาสนี้ เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่อาจารย์และนักศึกษาได้ร่วมมือกับทั้ง 2 ประเทศ ในด้านการออกแบบผ้าไหมแฟชั่น เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมสู่ทั่วโลกต่อไป
  .
  .
  .
  .

  เยี่ยมชม :127