ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ภาคบรรยาย ภาคโปสเตอร์ และประเภทสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12 จำนวนทั้งสิ้น 14 รางวัล

  .

  ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ภาคบรรยาย ภาคโปสเตอร์ และประเภทสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจวิถีใหม่” ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2564 (รูปแบบ Online Conference) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ โดยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 14 รางวัล ดังต่อไปนี้
  .
  🔰ภาคบรรยาย จำนวน 4 รางวัล ได้แก่
  🔸 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เจ้าของผลงาน: พรชัย รุ่งศรี สำเนาว์ เสาวกูล กฤติมา กษมาวุฒิ และเบญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล ชื่อผลงาน: การควบคุมแบคทีเรียสกุลวิบริโอและเพิ่มผลผลิตในการเลี้ยงกุ้งขาวโดยการใช้จุลินทรีย์โพรไบโอติก กลุ่ม: เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  🔸 รางวัลชมเชย เจ้าของผลงาน: บุญทัน สนั่นน้ำหนัก สรายุตร์ สวัสดิ์วงษ์ชัย ณัฐวัฒน์ เตชะพูลประเสริฐ และวุฒิชัย ศรีพฤกษ์ภูมิ ชื่อผลงาน: ชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับสามเฟสโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ กลุ่ม: วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
  🔸 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เจ้าของผลงาน: ศุภกร ศรีสุข ภัทร์พิชชา พวงสด สุทธิลักษณ์ แก้ววงษา ธรรมรงค์ เชียวดี ลักขณา ช้างแก้ว ศศิชา คงราศรี ศุภเดช แสนกล้า ทรงยศ กิตติชนม์ธวัช และวุฒิชัย สิทธิวงษ์ ชื่อผลงาน: ระบบคำสั่งปฏิบัติราชการออนไลน์ กรณีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ กลุ่ม: วิจัยสถาบัน
  🔸 รางวัลชมเชย เจ้าของผลงาน: พีระชัย คำมา วิภาสิทธิ์ หิรัญรัตน์ สุภาวดี ศรีภูธร อริสรา ดลเสมอ และสินีนาฏ สุขประเสริฐ ชื่อผลงาน: ผลการจัดการเรียนการสอนทางตรงร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน ที่มีต่อการพัฒนาการเรียนรู้และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เรื่องการสร้างเว็บเพจของผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ชั้นปีที่ 2 แผนกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล กลุ่ม: วิจัยสถาบัน
  .
  🔰ภาคโปสเตอร์ จำนวน 7 รางวัล ได้แก่
  🔸 รางวัลชมเชย เจ้าของผลงาน: ภูวิพัฒน์ เกียรติ์สาคเรศ อัจฉราวดี เครือภักดี ลักขณา พิทักษ์ สายฝน บรรลือทรัพย์ สิทธิศักดิ์ เรืองฉาย และรัตนจิรา รัตนประเสริฐ ชื่อผลงาน: ผลผลิตของข้าวโพดหวานพันธุ์ลูกผสมในสภาพการเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ กลุ่ม: เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  🔸 รางวัลชมเชย เจ้าของผลงาน: พัทธนันท์ บุญสดวก ปรัชญา บำรุงกุล อดิเทพ จันทับ วงศกร ลิ้มศิริ ณัฐพงษ์ มิ่งพฤกษ์ ภูวนาท มากแสน ภิญโญ ศรีบาง และภควัฒน์ หมื่นเจริญ ชื่อผลงาน: การออกแบบชุดคัดแยกรูปทรงของวัตถุจากการประมวลผลภาพแบบอัตโนมัติควบคุมด้วยพีแอลซี กลุ่ม: วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
  🔸 รางวัลชนะเลิศ เจ้าของผลงาน: นิรมาลย์ งามเหมาะ พงษ์นรินทร์ ปิดจัตุรัส รวิฐา ทวีพร้อม แก้วตา บุญร่วม นภาพร วงษ์วิชิต และพงศ์ภัทร เกียรติประเสริฐ ชื่อผลงาน: คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการกลับมาใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ของลูกค้าในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา กลุ่ม: บริหารธุรกิจ
  🔸 รางวัลชมเชย เจ้าของผลงาน: ภูวิพัฒน์ เกียรติ์สาคเรศ ธนภัทร นมัสไธสง สำเนาว์ เสาวกูล ณิชาภา สารธิยากุล และจักรินทร์ สนุกแสน ชื่อผลงาน: ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมนวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าผ้าไหม กลุ่ม: บริหารธุรกิจ
  🔸 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เจ้าของผลงาน: กุลวดี เรืองเกษม มนัสชนก วรธงไชย ธันยกานต์ คูณสิน นิตยา สิงหะ พงษ์พันธ์ บุญสรรค์ อธิปัตย์ ฤทธิรณ และวุฒิชัย สิทธิวงษ์ ชื่อผลงาน: เหตุผลการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ปีการศึกษา 2564 กลุ่ม: วิจัสถาบัน
  🔸 รางวัลชมเชย เจ้าของผลงาน: ธนกร พริ้งเพราะ สำราญ ผาสุข สุทธิลักษณ์ แก้ววงษา และศศิชา คงราศรี ชื่อผลงาน: ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 กลุ่ม: วิจัสถาบัน
  🔸 รางวัล Popular Vote เจ้าของผลงาน: ปรีดา มาศรักษา บุญมาก สายทะเล และนิพนธ์ พิมพ์เบ้าธรรม ชื่อผลงาน: การพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ กลุ่ม: วิจัสถาบัน
  .
  🔰ประเภทสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม จำนวน 3 รางวัล ได้แก่
  🔸 รางวัลชนะเลิศ เจ้าของผลงาน: ดวงสุดา ทองจันทร์ มนกานต์ อินทรกำแหง สมจิตร กันธาพรม ทรงยศ กิตติชนม์ธวัช สุภา ศรียงยศ และประทีป ตุ้มทอง ชื่อผลงาน: แอพพลิเคชั่นเพื่อการบริหารจัดการฟาร์มกระบือ
  🔸 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เจ้าของผลงาน: ประทีป ตุ้มทอง กรรณิการ์ คล้ายคลึง ภาวิณี ยอดรักษ์ วิจิตร ผลผกา มั่นคง ถะเกิงสุข พิชัย พูนเฉลียว พรนภา แท่นแก้ว กวีวัฒน์ ยอดเยี่ยม และวันทนา ศุขมณี ชื่อผลงาน: โรงอบแห้งขนมนางเล็ดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
  🔸 รางวัลชมเชย เจ้าของผลงาน: ประทีป ตุ้มทอง ภูมิพิกร เงางาม อัฉรา แบบอย่าง เอมอร ชื่นชม พงศ์ผกา บุญเพิ่ม มณีรัตน์ กาเผือก พิทยา แววแก้ว วีรศักดิ์ คล้ากระโทก และวันทนา ศุขมณี ชื่อผลงาน: โรงเพาะเห็ดระบบระเหยน้ำเพื่ออาหารกลางวัน

  .

  .

  .

  คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ 044-513258
  Facebook : http://www.facebook.com/agri.surin
  Line official : https://lin.ee/G7pWjFe
  Website : http://fat.surin.rmuti.ac.th

  .

  .

  .

  เยี่ยมชม :1905