ผู้บริหาร คณาจารย์ มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ พร้อมนักศึกษาทุนพระราชทานชาวกัมพูชา เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านระบบออนไลน์

  .

  วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 17.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาส ให้พลเอกวิชิต ยาทิพย์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามแนวพระราชดำริ นำนายอูก ซอต์พวน (H.E.Ouk Sorphorn) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชา ประจำประเทศไทย นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานระหว่างปี พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งพระราชทาน พระราชานุญาต ให้ผู้บริหารสถาบันการศึกษา จำนวน 37 สถาบัน นำคณาจารย์ และนักเรียนทุนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561–2564 จำนวนทั้งสิ้น 855 คน เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยกราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามแนวพระราชดำริ ที่ดำเนินโครงการโดย มทร.อีสาน ระหว่างปี พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีคณะผู้บริหาร มทร.อีสาน และนักศึกษาทุนพระราชทานจากราชอาณาจักรกัมพูชาทุกวิทยาเขต เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ด้วย

  สำหรับ มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ เปิดรับนักศึกษาทุนพระราชทานชาวกัมพูชาเข้าศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน โดยมีนักศึกษาทุนพระราชทานที่กำลังศึกษาอยู่จำนวนทั้งสิ้น 12 ราย ประกอบด้วย คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน 7 ราย และ คณะเทคโนโลยีการจัดการจำนวน 5 ราย

  ซึ่งแม้ว่าการดำเนินโครงการภายใต้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 อาจส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนไปบ้าง แต่ทางมหาวิทยาลัยได้มีความห่วงใยนักศึกษาทุนพระราชทานชาวกัมพูชาทุกคน โดยติดตามความเป็นอยู่ของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้ความใส่ใจในด้านการเรียนการสอนอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาการศึกษา อีกทั้งสนับสนุนให้นักศึกษาได้เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้นักศึกษามีสุขอนามัยที่ดีด้วยอีกด้วย

  ทั้งนี้ มทร.อีสาน มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ดำเนินโครงการในการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพให้สามารถกลับไปพัฒนาราชอาณาจักรกัมพูชาได้ ซึ่งก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีและความร่วมมือที่ดีระหว่างราชอาณาจักรไทย และราชอาณาจักรกัมพูชา ทั้งในภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาชน อันเป็นการสร้างความยั่งยืนให้แก่ทั้งสองราชอาณาจักรสืบไป

  .

  .

  .

  คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ 044-513258
  Facebook : http://www.facebook.com/agri.surin
  Line official : https://lin.ee/G7pWjFe
  Website : http://fat.surin.rmuti.ac.th

  .

  .

  .

  เยี่ยมชม :157