รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2/2564 ระบบรับตรง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564

  .
  📣 คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2/2564 ระบบรับตรง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564
  .
  📌 สมัครเรียนออนไลน์ : https://af.surin.rmuti.ac.th/staff/index.php
  .
  📌 สาขาที่เปิดรับสมัคร มีดังนี้
  🔸▫️ระดับปวส.
  1. สาขาวิชาพืชศาสตร์
  2. สาขาวิชาประมง
  3. สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร
  4. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
  5. สาขาวิชาไฟฟ้า
  6. สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
  .
  🔸▫️ระดับปริญญาตรี (4 ปี)
  1. สาขาวิชาพืชศาสตร์
  2. สาขาวิชาประมง
  3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
  4. สาขาวิชาเคมีประยุกต์
  5. สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
  6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและการออกแบบแฟชั่น
  7. สาขาวิชาเทคโนโลยีและการออกแบบภูมิทัศน์
  8. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
  9. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
  .
  🔸▫️ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน)
  1. สาขาวิชาพืชศาสตร์
  2. สาขาวิชาประมง
  3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
  4. สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและการออกแบบแฟชั่น
  5. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
  .
  🔸▫️ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
  – สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
  .
  🔸▫️ระดับปริญญาโท
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ
  – สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  .
  🔸▫️ระดับปริญญาเอก
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  – สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  .
  🔺ติดต่อสอบถาม : 044-513258 / 094-4685952
  🔺Line official : https://lin.ee/G7pWjFe
  🔺Website : http://fat.surin.rmuti.ac.th/
  🔺Facebook : http://www.facebook.com/agri.surin
  เยี่ยมชม :3 เยี่ยมชมวันนี้ : 2