การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2564 ยื่นเอกสารรอบที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

  .
  การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2564 นักศึกษาชาย ผู้มีสัญชาติไทย ที่มีอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ (เกิดปี พ.ศ. 2544) และไม่ได้เข้าศึกษาตามหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการในเดือนเมษายน พ.ศ. 2565
  .
  นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารให้ดำเนินการยื่นเอกสารรอบที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
  .
  โดยจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการทำเรื่องขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารฯ ดังนี้
  1. แบบฟอร์มใบคําร้องขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจําการ 1 ฉบับ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://bit.ly/3q96fn0 หรือ รับได้ที่แผนกพัฒนานักศึกษา อาคารกิจกรรม
  2. สำเนาใบสำคัญ แบบ สด.9 2 ฉบับ
  3. สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร แบบ สด.35 2 ฉบับ (หากยังไม่ได้ ให้ติดต่อขอรับที่สัสดีอำเภอ/จังหวัด)
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
  5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ
  6. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ–นามสกุล (ถ้ามี) 2 ฉบับ
  .
  ข้อควรทราบ :
  – นักศึกษาที่ไม่ยื่นเอกสารตามกำหนด จะไม่ได้รับการพิจารณาการขอผ่อนผันรับราชการทหารฯ โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น
  – เมื่อนักศึกษาขอผ่อนผันทหารฯ เรียบร้อยแล้ว ต้องไปแสดงตัวในวันตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ณ ภูมิลำเนาทหาร ตามวัน เวลาและสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในหมายเรียกฯ (สด.35) มิฉะนั้นจะมีความผิดตามกฎหมาย
  – ในปีต่อไปนักศึกษาไม่ต้องส่งเอกสารการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารต่อมหาวิทยาลัยอีก แต่จะต้องไปแสดงตัวต่อคณะกรรมการตรวจเลือกทหารทุกปี ตาม วัน และเวลาที่ระบุในใบ สด.35
  .
  ช่องทางการส่งเอกสาร มี 2 ช่องทาง
  – ช่องทางที่ 1 นักศึกษาสามารถยื่นเอกสารได้ที่อาคารกิจกรรมนักศึกษา (โรงยิม) ภาระงานวิชาทหาร
  – ช่องทางที่ 2 ผ่านทางบริการของไปรษณีย์ โดยส่งเอกสารมาตามที่อยู่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 145 หมู่ 15 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 (แผนกพัฒนานักศึกษา)
  .
  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานพัฒนานักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา (โรงยิม) หรือ โทรศัพท์ 090-2839839 
  .
   
  .

  .

  .

  คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ 044-513258
  Facebook : http://www.facebook.com/agri.surin
  Line official : https://lin.ee/G7pWjFe
  Website : http://fat.surin.rmuti.ac.th

  .

  .

  เยี่ยมชม :3 เยี่ยมชมวันนี้ : 2