คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและผู้ปกครองทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ปีการศึกษา 2564

  .
  วันที่ 21 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและผู้ปกครองทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ภายใต้โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมข้าวหอมนิล ชั้น 3 อาคารอทิตยาทร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
  .
  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและผู้ปกครองทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาและผู้ปกครองได้เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ แนวทางปฏิบัติตนในการเป็นนักศึกษาทุนและเงื่อนไขการรับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ซึ่งในปีการศึกษา 2564 นี้คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีมีนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงจำนวนทั้งสิ้น 26 คน ประกอบด้วย สาขาวิชาพืชศาสตร์จำนวน 13 คน และสาขาวิชาช่างยนต์ 13 คน
  .
  โดยการปฐมนิเทศในวันนี้มีการบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาใน 5 หัวข้อด้วยกัน ได้แก่ หัวข้อเงื่อนไขการรับทุนและการจัดทำสัญญาโครงการ โดยอาจารย์อาทิตย์ แสงโสภา ผู้ช่วยคณบดีด้านกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง หัวข้อการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี โดยอาจารย์นฤทธิ์ วาดเขียน ผู้ช่วยคณบดีด้านทวิภาคี หัวข้อกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยนางมนัสชนก วรธงไชย หัวหน้างานบริการการศึกษา หัวข้อระบบบริการนักศึกษา ESS โดยนายกฤตชัย ภูมิสูง นักวิชาการศึกษา และ หัวข้อการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายและระบบแจ้งชำระเงิน โดยนายเอกกันต์กฤต สุขช่วย หัวหน้าแผนกการเงิน
  .
  .
  .
  .
  .
  คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ 044-513258
  Facebook : http://www.facebook.com/agri.surin
  Line official : https://lin.ee/G7pWjFe
  Website : http://fat.surin.rmuti.ac.th
  .
  .
  .
  .
  เยี่ยมชม :9 เยี่ยมชมวันนี้ : 2