วช.อนุมัติงบประมาณดำเนินงาน “โครงการสร้างมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564”

  .
  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อนุมัติทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม แก่คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีให้ดำเนินงาน “โครงการสร้างมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564”
  .
  สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะทำงาน นำเสนองบประมาณโครงการสร้างมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการใหม่ต่อสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)
  .
  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการขยายมหาวิทยาลัยแม่ข่ายขนาดกลางแห่งใหม่ (Medium node) ด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ พัฒนาและยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการให้ครอบคลุมด้านการวิจัยและบริการวิชาการ รวมทั้งการเป็นต้นแบบในการพัฒนาห้องปฏิบัติการความปลอดภัยขนาดกลางไปสู่ขนาดใหญ่ และเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการด้านความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
  .
  โดยคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีจะพัฒนาห้องปฏิบัติการจำนวน 6 ห้อง ได้แก่ ห้องปฏิบัติการวิจัยทางการประมง ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาการอาหาร ห้องปฏิบัติการเคมี ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ห้องปฏิบัติการเคมีอาหาร และห้องปฏิบัติการเคมี และการพัฒนาห้องปฏิบัติการลูกข่าย M node จำนวน 3 ห้อง ได้แก่ ห้องปฏิบัติการเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน และห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  .
  .
  .
  .
  คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ 044-513258
  Facebook : http://www.facebook.com/agri.surin
  Line official : https://lin.ee/G7pWjFe
  Website : http://fat.surin.rmuti.ac.th
  .
  .
  .
  .
  เยี่ยมชม :20