คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ดำเนินการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน 3 หลักสูตร และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 1 หลักสูตร

  วันที่ 5-23 กรกฎาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในโครงการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตร จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการออกแบบภูมิทัศน์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ณ ห้องประชุมข้าวหอมนิล ชั้น 3 อาคารอทิตยาทร และ ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตรนั้น เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน สามารถผลิตกำลังคนให้มีคุณภาพสู่ภาคการผลิตที่ทันสมัย มีความรู้ ปฏิบัติได้ มีฝีมือ คิดเป็น และมีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

   

   

  คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ 044-513258
  Facebook : http://www.facebook.com/agri.surin
  Line official : https://lin.ee/G7pWjFe
  Website : http://fat.surin.rmuti.ac.th

   

   

  เยี่ยมชม :10